registrační pokladny - na úvodní stránku
Košík    / 

Aktuálně

13.9.2019

Parlament schválil start 3 a 4 fáze EET

Parlament dnes schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb , přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zákon nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude vyhlášen ve sbírce...  více
10.9.2019

Výměna certifikátů

Pozor na konec platnosti certifikátů.  více
1.9.2019

Úprava frmware pokladny na novelizaci nového daňového zákona.

Aktualizace firmwaru pro pokadny ELZAB K10. Tato aktualizace implementuje změny v zákoně o DPH dané novelou z 1.4.2019. Upgrade pokladen bude prováděn v našem servisním středisku na adrese Dukelská 476/72 , 29301 Mladá Boleslav. Pokladní zařízení prosím posílejte pomocí zásilkové služby.Nahrání nového firmwaru nebudeme provádět na počkání!!! V případě zájmu objednávejte upgrade pomoci servisního...  více


 • - Pokladny CUSTOM a ELZAB
 • Obchodní podmínky společnosti LOGTRADE s.r.o.

  Základní údaje

  Provozovatel obchodu: LOGTRADE s.r.o. Bryksova 720/65,198 00 Praha Černý Most.

  Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Květoslava Benešová

  IČ: 24123501

  DIČ: CZ24123501

  Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2500150231/2010

  Servisní a reklamační středisko: Dukelská 476/72, 29301 Mladá Boleslav 

  Telefonní kontakt: +420 606 260 289

  Email: pokladny@logtrade.cz

  Všeobecné obchodní podmínky

  společnosti LOGTRADE s.r.o. (platné od 1.8.2016) pro smluvní závazkové vztahy mezi společností LOGTRADE, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícími.

  Doprava

  Dopravu zboží zajišťuje firma GLS. Poštovné a balné je účtováno ve výši 156 Kč, na dobírku ve výši 182 Kč. Zboží označeno jako "skladem" bude doručeno do 14 dní od objednání. Produkty, které momentálně nejsou skladem, je možné objednat a budou doručeny do 14 dní od data naskladnění, které je uvedeno na stránce produktu. Společnost si vyhrazuje právo na změnu doby doručení a doby naskladnění bez nutnosti kontaktování zákazníka. Důvodem této výhrady je, že může nastat situace, kdy bude nárazově větší poptávka než výrobní kapacita.

  Doručování se řídí dle objednaných produktů. Pokud si do košíku přidáte dva produkty, jeden co není skladem a bude se teprve naskladňovat spolu s druhým produktem, který je skladem, bude se objednávka doručovat po naskladnění všech položek objednávky. Pokud budete mít tedy zájem o více druhů pokladních řešení, žádáme vás o vytvoření více objednávek, abychom vám dodali pokladnu skladem co nejdříve.

  Pokud si k pokladně zakoupíte Instalační balíček, je vaší povinností nám dodat požadované informace. Pokud budete chtít, můžeme vám pomoci s instalací certifikátu. V tom případě souhlasíte a berete na vědomí, že svěříte váš certifikát firmě LOGTRADE s.r.o., která  provede instalaci certifikátu do pokladního zařízení. Firma LOGTRADE s.r.o. se zavazuje, že certifikát nezneužije a neposkytne ho třetí osobě. Po zaslání veškerých informací a údajů vám pokladnu bezplatně doručíme maximálně do 14 dní.

  Platba

  Platbu je možné provést bankovním převodem nebo dobírkou, v případě zakoupení Instalačního balíčku hotově na prodejně.

  Servis a reklamace

  Máte problém s produktem, který jste zakoupili v našem předváděcím centru, nebo e-shopu? Vyplňte servisní formulář na stránce https://www.centrumpokladen.cz/eet-servis/, kde stručně popište závadu a naše servisní středisko vás bude v co nejkratší době kontaktovat. Až 99 % problémů jsme schopni vyřešit po telefonu. Pokud vám servisní technik sdělí, že po telefonu není schopný problém vyřešit, požádáme vás o zaslání vadného výrobku na adresu servisního střediska: LOGTRADE s.r.o. Dukelská 476/72 293 01 Mladá Boleslav. Servis má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní ode dne převzetí zboží od zákazníka nebo přepravce.

  Pokud potřebujete zajistit výjezd servisního technika do vaší provozovny, vyplňte požadavek do servisního formuláře na stránce.https://www.centrumpokladen.cz/eet-servis/.

  Upozorňujeme, že oprava zařízení na provozovně zákazníka je placená služba, výjezd technika a práce servisního technika bude účtována dle platného ceníku.

  Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí (objednávky) smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo při používání Produktů. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2016. Svým návrhem na uzavření Smlouvy, resp. přijetím nabídky Společnosti na uzavření Smlouvy, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

  1.2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě. Pojem „Produkt“ je souhrnným pojmem pro Zboží, Služby a Softwarové produkty.

  1.3. Bez zakoupení Instalačního balíčku vám bohužel nemůže podpora poradit s úvodním nastavením pokladny ani nahráním certifikátu. Tuto službu mají k dispozici zákazníci, kteří si Instalační balíček zakoupí. Instalační balíček si můžete zakoupit ZDE. Děkujeme za pochopení.

  2. SOFTWAROVÉ PRODUKTY

  2.1. Smluvní strany sjednaly, že smlouva týkající se Softwarových produktů (dále jen Licenční smlouva) je uzavřena až v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu a odsouhlasí zde zobrazené Všeobecné obchodní podmínky společnosti vztahující se k Softwarovému produktu. S všeobecnými obchodními podmínkami vztahujícími se k Softwarovému produktu se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti. Zákazník souhlasí s funkcemi daného prodejního softwaru v den jeho nákupu, který je uvedený na prodejním dokladu. Budoucí rozšíření (upgrady) o další funkce není součástí dané licence produktu. Smluvní strany sjednaly, že Zákazník nemá právo na úhradu jakéhokoliv úroku z prodlení, který by mohl vzniknout v případě prodlení Společnosti s vrácením již uhrazené ceny za licenci k Softwarovému produktu, jestliže Zákazník nedoručil Společnosti předmětnou výzvu.

  3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a SPOLEČNOSTI

  3.1. Zákazník je oprávněn Zboží využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž je určeno.

  3.2. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Produktu (customizaci) za cenu objednané Služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného ceníku Společnosti zveřejněného na webových stránkách Společnosti. Aktuální návod k užívání produktu je ke stažení na stránkách www.centrumpokladen.cz.

  3.3. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti: a) jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností; b) změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku; c) jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Produktů Společností nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

  3.4. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních či jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

  3.5. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že při poskytnutí certifikátu od ministerstva financí servisní společnosti LOGTRADE s.r.o. nebo jinému servisnímu středisku za účelem nainstalování certifikátu do pokladny Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv újmy nebo následky spjaté s užíváním certifikátu nebo instalace.

  4. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

  4.1. Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 9:00 do 17:00 hod.

  4.2. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.

  4.3. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Smlouvy, VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho e-mail nebo jinými technickými prostředky.

  4.4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím České Pošty na adresu Společnosti, která je pro tento účel uvedena na webových stránkách Společnosti.

  4.5. Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud jsou zpráva či oznámení doručovány na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho vložení na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

  4.6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

  5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

  5.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LOGTRADE, s.r.o., IČ 24123501, DIČ CZ24123501, se sídlem Neumannova 1453/28, PSČ 15600 Praha 5 - Zbraslav (dále jen „prodávající“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 180677, a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

  5.2. Kupující je povinen se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s těmito podmínkami.

  5.3. Jako doklad o záruce (záruční list) slouží nákupní doklad (faktura, prodejka – dále jen záruční list), který vystavuje prodávající se všemi zákonem požadovanými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, sériové číslo). Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

  5.4. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží Kupujícím, to znamená dnem uvedeným na faktuře.

  5.5. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu jinou. Výjimkou je zboží prodávané se slevou (použité, poškozené apod.). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tato doba je uvedena na dokladu o prodeji věci u nabízeného zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena aplikována.

  5.6. Zákonná délka záruky na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  5.7. V případě, že zboží je nakoupeno za účelem dalšího prodeje, jsou záruční a servisní podmínky řešeny separátně ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dealerem).

  5.8. V případě, že kupujícím je podnikatel nebo právnická osoba (s.r.o., a.s., OSVČ apod.), řídí se délka záruky a servisní podmínky obchodním zákoníkem. Základní délka záruky v tomto případě činí 12 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak.Záruka na spotřební zboží (baterie, akumulátory, zdroje, kabely) činí 6 měsíců.

  5.9. Kupující je povinen při dodání ihned překontrolovat stav zásilky spolu s dopravcem (počet balíků, poškození krabice, poškození balicí fólie apod.). Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky s tím, že zásilka je např. neúplná, poškozená apod.

  5.10. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, musí poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Dále musí ihned na místě sepsat s přepravcem protokol o škodě s přesným uvedením závady nebo poškození přebíraného zboží a tento neprodleně zaslat Prodávajícímu e-mailem na adresu pokladny@logtrade.cz. Kupující má právo zásilku před přepravcem otevřít a ujistit se, že zboží uvnitř zásilky není poškozené nebo jinak znehodnocené. Pokud přepravce odmítne, má kupující plné právo zásilku odmítnout převzít. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  5.11. Místem pro uplatnění reklamace je servisní a reklamační středisko: Dukelská 476/72, 29301 Mladá Boleslav

  5.12. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (především zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného není možná identifikace původu a závady zboží a toto zůstává uloženo v servisu do té doby, než Kupující doloží výše uvedené informace!

  5.13. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

  5.14. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, Prodávajícím neschválenými součástmi ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

  5.15. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) a dalšími živly.

  5.16. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního softwaru ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Prodávající žádnou zodpovědnost.

  5.17. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

  5.18. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce softwaru, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

  5.19. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

  5.20. Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace softwaru (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané Prodávajícím, nebo jestliže data poškodil Kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. V případě, že záruka nebude uznána a Kupující nebude požadovat provedení placené opravy je Prodávající oprávněn účtovat diagnostiku závady dle aktuálního ceníku servisních prací a dalších nákladů s tím spojených.

  5.21. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

  5.22. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

  5.23. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

  5.24. Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti - v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady musí být splněny obě tyto podmínky.

  5.25. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

  6. Vyřízení reklamace

  6.1. Pokud je Kupující-spotřebitel, o reklamaci rozhodne Prodávající ihned, maximálně do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto dle obchodního zákoníku nebo na základě konkrétních smluvních podmínek.

  6.2. Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předáno ihned. Po vyřízení reklamace vydá Prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, nebo případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  6.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

  6.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

  6.5. Po vyřízení reklamace Prodávající oznámí ukončení reklamace Kupujícímu buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

  6.6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

  6.7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

  6.8. Reklamaci zboží lze uplatnit pouze v servisním středisku na adrese: Dukelská 476/72, 29301 Mladá Boleslav. Zákazníci s uzavřeným  servisním paušálem mají nárok na opravu na své provozovně.

  7. NÁHRADA ÚJMY

  7.1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

  7.2. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

  7.3. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka.

  7.4. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

  7.5. Společnost nese odpovědnost za újmu maximálně do výše ceny za Zboží bez DPH, kterou Zákazník za jeho pořízení Společnosti uhradil.

  7.6. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP.

  8.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

  8.3. Veškeré informace týkající se Produktů, VOP či ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti nebo jejích partnerů (aktuální seznam kontaktních míst je vždy uveden na webových stránkách Společnosti), na webových stránkách Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

  8.4. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

  8.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.centrumpokladen.cz prostřednictvím webového rozhraní Společnosti a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Smlouvy uvedl, a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.

  8.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 8.5 těchto VOP i ve lhůtě kratší než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka nezakládají právo k výpovědi Smlouvy dle čl. 8.5 těchto VOP.

  8.7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  8.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

  8.9. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

  8.10. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k použití veškerých záznamů, nahrávek, kopií písemností nebo komunikace smluvních stran jako důkazního prostředku v případném sporu mezi Společností a Zákazníkem, a to za podmínky, že byly tyto pořízeny v souladu se Smlouvou a VOP.

  8.11. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti.

  8.12. Uzavřením smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Společnosti, který může být dále využit v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Zákazník užívá pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o Zákazníkovi a typ využívaných Produktů, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech Společnosti bezplatně. Souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Společnosti.

  8.13. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

  8.14. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí týkajících se předmětu Smlouvy.

  8.15. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá ze Smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

  8.16. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  8.17. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.

  8.18. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé a že se tak na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.

  8.19. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

  8.20. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná z části nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

  8.21.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2017 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici na provozovně společnosti LOGTRADE s.r.o. nebo elektronicky na www.centrumpokladen.cz.
 • Pokladny e-shop
 • Pokladní hardware
 • Pokladní kotoučky
 • Servis pokladen
 • Kontakt