registrační pokladny - na úvodní stránku
Košík    / 

Aktuálně

9.12.2017

Koho se týká elektronická evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb - koho se týká?   více
27.8.2016

Pozvánka na veletrh o ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás pozvali na Konferenci a veletrh k EET s názvem „ Evidence tržeb v praxi“, která se uskuteční v pátek a sobotu 16. a 17. září 2016 v Brně na BVV v pavilonu E. V příloze naleznete bližší informace o celé akci. Rádi vám představíme naše řešení a...  více
9.8.2016

Rychlá a odolná elektronická pokladna pro Restaurace, bary, pivnice

Hledáte rychlou a odolnou pokladnu do vaší provozovny? Máme pro vás řešení ELZAB K10 .   více


 • - Pokladny CUSTOM a ELZAB
 • Nejčastější dotazy podnikatelů ohledně EET


  4.8.2016

  Podnikatel vystavil fakturu se způsobem úhrady bezhotovostním převodem, zákazník ale částku uhradil v hotovosti na pokladně. Musí podnikatel tržbu evidovat?

  V případě, že je částka uvedená na faktuře (se způsobem úhrady převodem z účtu na účet) uhrazená v hotovosti do pokladny dodavatele, kartou či obdobným způsobem, je tato platba evidovanou tržbou.

  Podnikatel vystavil fakturu se způsobem úhrady v hotovosti, zákazník mi ale částku uhradil převodem na bankovní účet. Musí podnikatel tržbu evidovat?

  V případě, že je částka uvedená na faktuře (se způsobem úhrady v hotovosti) uhrazená bezhotovostně přímým převodem z účtu na účet, nevzniká povinnost tržbu evidovat.

  Jakých činností se budou e-tržby týkat?

  Podnikatelé se budou zapojovat do evidence tržeb postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

  Co když podnikatel nemá jistotu, jestli jeho přijímaná platba je evidovanou tržbou?

  Má-li podnikatel pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, bude existovat možnost požádat místně příslušný finanční úřad o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. V žádosti sdělí finančnímu úřadu příslušné informace, ten je posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, jež je pro podnikatele vodítkem, jak postupovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

  Co má podnikatel v žádosti o závazné posouzení o určení evidované tržby uvést?

  Podnikatel musí v žádosti o závazné posouzení uvést své identifikační údaje, platbu/platby, na kterou/které se má závazné posouzení vztahovat, a její/jejich popis, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti vedle údajů o platbě/platbách uvede návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, resp. zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv.

  Kdy budou podnikatelé moci podat žádost o závazné posouzení? Bude žádost nějak zpoplatněna?

  Žádost o závazné posouzení budou moci podnikatelé podat po nabytí účinnosti příslušných ustanovení zákona, tj. nejdříve 3 měsíce před spuštěním evidence tržeb, tj. od 1. září 2016. Žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

  Proč se e-tržby vztahují na platby kartou?

  Ačkoliv platby kartou zanechávají „elektronickou stopu“, cílem e-tržeb je evidence většiny plateb v maloobchodě za zboží a služby. Platby kartou jsou druhou největší skupinou hned po platbách v hotovosti, není tedy možné je vyloučit. V takovém případě by data zasílaná Finanční správě měla omezenou vypovídající hodnotu a nemohlo by dojít k naplnění slibu, že kontroly budou cílené a poctiví podnikatelé nebudou obtěžováni.

  Proč se e-tržby nevztahují na platby čistě převodem z účtu na účet?

  Tyto platby se již v současnosti vyznačují vysokou mírou dohledatelnosti a průkaznosti. Takové platby jsou evidovány bankami, které mají povinnost vydat na žádost Finanční správy výpis z účtu.

  Budou se e-tržby vztahovat i na drobné živnostníky, kteří nepřijímají tržby v hotovosti, ale pouze převodem z účtu na účet?

  Ne. Záměrem elektronické evidence tržeb je evidence všech tržeb v hotovosti, platební kartou, poukázkami (typicky stravenkami) a dalšími obdobnými způsoby. Naopak přímé platby z účtu na účet podléhat evidenci tržeb nebudou.

  Budou se e-tržby týkat i neplátců DPH?

  Evidence tržeb se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka.

  Budou evidenci tržeb podléhat i platby fyzickým osobám za prodej sezónních přebytků z vlastní zahrádky, např. květin, zeleniny, ovoce nebo medu?

  Příjmy z příležitostných činností, které nemají povahu podnikání, nebudou evidenci tržeb podléhat. Pokud však někdo tímto způsobem podniká, byť nepravidelně, pak se evidence tržeb vztahuje i na něj. Fyzické osoby by měly umět tyto situace rozlišovat už dnes kvůli plnění povinností podle zákona o daních z příjmů, pokud si ale nebudou jisté, místně příslušný finanční úřad jim pomůže problém posoudit.

  Budou povinnosti evidovat tržby podléhat platby podnikatelům bez kamenné provozovny typu „kolotočáři“, „stánkaři“?

  Ano. Bylo by nesystémové, kdyby z povinnosti evidovat tržby byly tyto podnikatelské subjekty vyňaty. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají kamennou provozovnu, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovaly tržby. Z důvodu neexistence kamenné provozovny nelze příslušné tržby z evidence vyloučit. Podnikatel však může v případě, že by mu evidování tržeb běžným způsobem (online) znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, požádat místně příslušný finanční úřad o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

  Vznikne povinnost evidovat tržby a vydávat účtenky v případě, že v rámci svého podnikání budu využívat prodejní automaty?

  Evidenci tržeb nebudou podléhat tržby z prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím prodejních automatů (jedná se především o automaty nepřipojené k síti a nevybavené tiskárnou). Jde o jednu z výjimek, kterými zákon zohledňuje specifické podmínky podnikání, které evidenci tržeb ve stávající podobě technicky neumožňují. Netýká se to však všech „automatů“ – např. platby prostřednictvím samoobslužné pokladny v supermarketu evidenci tržeb podléhaj

  Zdroj: e-trzby.cz

 • Pokladny e-shop
 • Pokladní hardware
 • Pokladní kotoučky
 • Servis pokladen
 • Kontakt